Termer ombord på SofiaLinnea

Sätta segel

Vedjaktens rigg är en gaffelrigg med stående gaffel vilket innebär att gaffeln ständigt är uppe. Vid stillaliggande är storseglet indraget till masten av gårdingar, som också håller kvar seglet där. Vid segelsättning dras storseglets bomlik ut längs bommen till bomnocken och gaffelliket ut till gaffelnocken.

På kommando ”Klart att sätta storseglet!” görs följande:
Beslagslinan tas bort. Bommen dirkas högt, skotet överhalas och bomsaxen viks undan. Gaffelgärdarna hålls lagom sträckta. Fartyget styrs mot vinden.

På kommando ”Sätt storseglet!” görs följande:
Gårdingarna och pikinhalaren läggs loss. Seglet dras ut längs bommen med bomuthalaren. Gaffellikets pikinhal lösgöres. Seglet dras ut längs gaffeln med pikuthalaren. Dirkarna släcks så seglet står snyggt. (OBS en av dirkarna måste hela tiden bära bommes hela vikt då seglet ej håller för denna belastning.)

Fartyget faller av till kurs. Storskotet tas hem. Lä dirk lösgöres och överhalas så att den ej nöter mot seglet. Lä gaffelgärd anpassas så att den ej hindrar bommens eller seglets rörelser. Lovarts dirk anpassas efter kurs och vindstyrka. Lovarts gaffelgärd justeras så att gaffelns vinkel mot vinden blir något större än storbommens.

På kommando ”Klart att sätta focken!” görs följande:
Beslagslinan tas bort. Fockskotet knopas fast i sin ögla på styrbordssidan.

På kommando ”Sätt focken!” görs följande:
Seglet hissas. Stagliket sträcks upp med liksträckaren. Seglet skotas i lä. (OBS: Fördäcket är en farlig arbetsplats vid segelhissning. Örfilen kan vara elak. Blocket som löper på ledvagnen kan vara farligt för huvud, fingrar och händer.)

På kommando ”Gör klart att sätta klyvaren!” görs följande:
Beslagsband tas bort.

På kommando ”Sätt klyvaren!” görs följande:
Nedhalaren läggs loss. Seglet hissas. Seglet skotas i lä.

På kommando ”Gör klart att sätta toppseglet!” görs följande:
Beslagslinan lösgöres och kvaljas upp vid sitt övre fäste och fästes där. De i vantet fästa beslagslinorna lämnas där. Dessa åtgärder görs lättast vid segling för babords halsar. Toppseglets hals förs till nagel vid stormasten.

På kommando ”Sätt toppseglet” görs följande:
Segelsättningen styrs från däck med fyra linor. Fall och Hals jobbar mot varandra, Fallet hissar - Halsen firar. Skot och Gigtåg jobbar mot varandra, Skotet drar skothornet mot gaffelnocken. Gigtåget drar skothornet mot rånocken.
Frigör gigtåget och mata ut detta efterhand. Hissa seglet och mata ut halsen efterhand.
Sättningen görs lättast under segling på styrbords halsar då seglet blåser ut från riggen och trasselrisken minskar.

Bärga segel

Vid bärgning av respektive segel sker i princip samma moment som vid hissning men i omvänd ordning.

Minska segel

Sofia Linnea seglar bäst i vindar upp till cirka 6 m/s och alla segel satta. Hon seglar bra även utan toppsegel i dessa vindstyrkor.
Ökar vinden kan behov uppstå att minska segel. Då revning av de segel som sitter uppe ej går blir alternativet att ta ner ett eller flera segel. Toppseglet är det som först bärgas. Därefter står klyvaren på tur. Med storsegel och fock seglar Sofia Linnea hyggligt i vindstyrkor upp till cirka 10 m/s men blir då mycket lovgirig.
Ökar vinden mer krävs ytterligare segelminskning. Då kan man segla ”på smiten” vilket innebär fock och halvt storsegel. Storseglet dras därvid ej ut på gaffeln utan pikhornet blir kvar vid gaffelns klo. Seglet blir ett trekantsegel med något skrynkligt akterlik. Sofia Linnea tar sig fram med denna segelföring. Att segla bidevind går men grov sjö, som oftast förekommer vid dessa vindstyrkor, kan vara besvärande. Puffen som hänger där bak bromsar under dessa förhållanden avsevärt och kan göra att en stagvändning misslyckas. En god idé kan då vara att ha Puffen bemannad och ge fartyget lite extra styrfart genom vindögat.

På däck

Ankring

Tre ankare finns ombord. Ett huvudankare, ett stockankare upphängt på styrbords bog, ett lunchankare på upphängt på babords bog samt ett plogankare liggande på fördäck som nödbroms eller som hjälp vid varpning.
Vid segling är normalt styrbords ankare förberett för användning såtillvida att kätting finns upptagen på däck. För att undvika att kättingen fiskar i ankarets stock bör Sofia Linnea röra sig sakta (ca en knop) i någon riktning.

På kommando ”Gör klart att ankra!” görs följande:
Kontroll att tillräckligt med ankarkätting är upplagd på däck och lagd i bukter. Lossa kedjan runt ankarlägget och fira ner lägget med vidhängande tross.. Befria ankaret från trossen som löper genom röringen. Ta bort kättingstopparen. Ankaret hänger nu bara i kedjan från kranbalken.

På kommando ”Låt ankaret gå!” slås sliphaken ut , ankaret ramlar i vattnet och kättingen rusar ut. (OBS håll undan för de upplagda kättingbukterna).

Då ankaret tagit tas vid behov lodskott och om behövligt matas mer kätting ut.

Lätta ankar

Ankaret tas hem med det handdrivna ankarspelet.

På kommando ”Gör klart att lätta ankar!” görs följande:
De två spelspakarna sätts på plats och bemannas med minst två personer. En tredje person har kättingkroken med uppgift att tillse att kättingen ej trasslar sig på sin väg genom trumman.

På kommando ”Lätta ankar!” görs följande:
Ankarkättningen vindas hem. Då ankarkättingen står rätt upp och ner och ankaret ännu inte brutits loss från botten avbryts hemtagningen och rapporteras akteröver ”Rätt upp och ner!”.

På kommando ”Vinda lätt!” återupptas hemtagningen med fart och kläm. Det är nämligen önskvärt att ankaret tappar taget i rätt ögonblick så fartygen faller av åt rätt håll. När ankaret syns i vattnet rapporteras detta.

Efter denna manöver ska ankaret åter hängas på bogen och kättingen klargöras för nästa ankring, d v s tillräckligt med kätting tas upp på däck och läggs i bukter.

Förtöjning vid kaj

Utnyttjande av Puffen

För Sofia Linnea, som saknar motor, är Puffen med skicklig förare en viktig del för säker framfart. Hon är robust, väl avfendrad och försedd med en kraftig utombordsmotor. Puffen bemannas normalt av två besättningsmän och utnyttjas bl a till:
- att genomföra transporter till och från Sofia Linnea
- att finnas till hands och eventuellt biträda vid manövrar
- att puffa alternativt bogsera Sofia Linnea då vinden uteblir
- att bärga överbordgången personal eller materiel
- att biträda i nöd

Samband mellan Sofia Linnea och Puffen sker med tecken, med rösten eller med handhållen VHF. Vid bogsering, puffning eller manöver nära Sofia Linnea hålls ständig ögonkontakt.

Olika sätt att med Puffen förflytta Sofia Linnea