Stadgar

1. Namn

Föreningens namn är:
Föreningen Sofia Linnea.
Stadgar

2. Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
Stadgar

3. Syfte och verksamhet

Föreningens verksamhet, som är ideell, har till syfte att vårda och segla den unika vedjakten Sofia Linnea och därmed bevara kulturtraditionen med seglande vedjakt i Stockholms skärgård.
Stadgar

4. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som betalar av ordinarie årsmöte fastställd avgift.
Stadgar

5. Medlems uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen.
Stadgar

6. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Stadgar

7. Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 15 maj. Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller när revisor eller minst en tiondel av röstberättigade medlemmar så skriftligen begär med upp-gift om de ärenden för vilka mötet påkallats. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Kallelse jämte dagordning till årsmöte skall sändas till medlemmarna tidigast fyra och senast två veckor före mötet. Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast den första januari. Styrelsen skall hålla årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag tillgängliga senast en vecka före ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmötes dagordning skall uppta: protokoll.

1. Val av ordförande för mötet.
2.Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två rösträknare som även, jämte ordföranden, skall justera protokollet.
4. Prövning av om mötet blivit behörigen utlyst.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av årsredovisningen.
7. Föredragning av revisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
13.Val av revisor och revisorsuppleant.
14. Val av valberedning, en sammankallande, två övriga ledamöter och en.
15. Styrelsen informerar om budgeten för innevarande år.
16.Förslag från styrelsen som mötet skall besluta om.
17.Motioner från medlemmarna.
18. Övriga i kallelsen upptagna punkter.
Stadgar

8. Styrelse

Ordförande och 4-7 övriga styrelseledamöter väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Övriga funktioner och arbetsuppgifter fördelas internt inom styrelsen, som också utser den/dem som har rätt att teckna föreningens firma och handha föreningens medel. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, och skall sammanträda om så begärs av minst halva styrelsen. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna årsredovisning, styrelseprotokoll, räkenskaper och övriga för revision erforderliga handlingar till revisorn. Det gångna årets över- eller underskott skall balanseras i ny räkning.
Stadgar

9. Revisor och revision

Revisor och revisorsuppleant väljs vid ordinarie årsmöte för tiden fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte.
Stadgar

10. Valberedning

Valberedningens förslag till ordförande, 4 – 7 övriga styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Ledamot av styrelsen eller revisor kan ej ingå i valberedningen.
Stadgar

11. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen före den första januari. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie eller enhälligt beslut vid ett möte.
Stadgar

12. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som främjar båtkulturen på sätt som ligger i linje med föreningens syfte och verksamhet.