Årsberättelse

Förvaltningsberättelse

Föreningen Sofia Linnea 2015-03-29
Org.nummer 802013-7132

Årsredovisning 2015


Allmänt
Den ideella föreningen Sofia Linnea bedriver seglingsverksamhet med vedjakten s/y Sofia Linnea, som är byggd av Börje Andersson, Roslags Kulla mellan 1985 och 1988. Hon är byggd som en replika till de vedjakter som bönderna i Roslagen under början av förra seklet använde för att frakta ved till Stockholm. Dessa seglingar slutade runt tiden för andra världskriget. Sofia Linnea är alltså ett stycke levande historia. Föreningen hyr vedjakten Sofia Linnea av Rederi AB Sofia Linnea för fritidsseglingar med förenings-medlemmar.

Verksamheten 2015
Föreningen har under året haft en omfattande skriftväxling med Transportstyrelsen angående formerna för vår verksamhet. Transportstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda Sofia Linnea att bedriva kommersiell verksamhet utan att ha nödvändiga certifikat och behörig personal. TSS grundar sitt beslut på det sätt vi har marknadsfört och tillhandahållit seglingsupplevelser med Sofia Linnea. TSS anser att Föreningen i sin marknadsföring vänt sig till allmänheten och bjudit in till seglingsupplevelser i Stockholms skärgård. De ombordvarande kan ha invaggats i tron att man seglar som passagerare på ett kommersiellt fartyg och att fartyget har en professionell besättning med nödvändig behörighet, att det finns säkerhetsbesättning, samt för kommersiell sjöfart nödvändiga certifikat.

Föreningen har naturligtvis inget att invända mot att kommersiell verksamhet ska omgärdas av sådan säkerhet och behörighet som krävs. Förningen har däremot bestridit att den verksamhet som bedrivs av Sofia Linnea kan betraktas som kommersiell och att det därför inte finns anledning att fatta beslut om att förbjuda Föreningen att bedriva kommersiell verksamhet. Vidare har föreningen påtalat att endast föreningsmedlemmar har möjlighet att segla samt att alla som seglar på Sofia Linnea gör det på eget ansvar och är att betrakta som besättning. Trots Föreningens överklaganden har Förvaltningsrätten fastställt TSS beslut.

Mot bakgrund av TSS beslut har styrelsen genomfört följande förändringar i vår verksamhet. Den tidigare hemsidan har stängts och en ny är under framtagning. Den nya hemsidan ska tydligare informera om att Föreningens ändamål är att vårda och segla den unika vedjakten Sofia Linnea och att rekrytera medlemmar för detta ändamål. All segling med Sofia Linnea ska genomföras som fritidssegling. De som är medlemmar i föreningen kan bilda ett "skeppslag" för att tillsammans genomföra en kortare eller längre segling med Sofia Linnea. Skeppslaget ska bestå av minst 5 personer, av vilka skeppare och minst en båtsman ska uppfylla av styrelsen godkända krav. Alla i skeppslaget deltar aktivt i verksamheten ombord och utgör därmed besättning. Skeppslaget ska dela på samtliga kostnader som seglingen medför.
Genom den osäkerhet i vår verksamhet som diskussionerna med TSS medförde har antalet seglingar under säsongen minskat betydligt. Endast 32 seglingar har genomförts jämfört med 52 seglingar 2014 och 40 seglingar 2013. Seglingarnas längd har som vanligt varierat från dagsseglingar till tredygnsseglingar. Det är glädjande att notera att trots turbulensen har en del av våra trogna skeppslag fortsatt att genomföra sina seglingar.

Inga allvarliga haverier eller grundstötningar har inträffat under seglingssäsongen och nödvändigt löpande underhåll har genomförts. Tyvärr har däckets tätning inte varit tillräcklig, då det läckt ner i en hel del av kojerna. Som ett komplement till nåtningen kommer därför ett "innertak" monteras under däck för avrinning av läckande regnvatten.

Den vintertäckning som använts under omkring 20 år har tjänat ut och gick inte att reparera längre. En ny slitstark presenning har anskaffats, vilket till största delen finansierats genom ett bidrag från Grosshandlarsocieteten. Den nya täckningen är mycket ändamålsenlig även om den gångna vintern har visat att några smärre modifieringar erfordras, främst avseende luftgenomströmning och håltagning för vant och förtöjningstampar. Då det vid ett flertal tillfällen visat sig att Puffens motor varit i svagaste laget har en ny och starkare motor inköpts. Den gamla motorn tillsammans med reservmotorn har sålts, vilket har medfört att kostnaderna kunnat minitneras.

Det traditionella Stöttbodsmötet med nyckelbesättningarna genomfördes den 15:e november, där erfarenheter från årets seglingar summerades. Utarbetande av checklistor för att underlätta avlämningar mellan skeppslagen samt förbättrade instruktioner och manualer ombord var några av de förslag som framkom.

För att med större bredd informera medlemmarna om pågående och planerad verksamhet sänder styrelsen från oktober månad 2015 ut månadsvisa informetionsblad via mail. Informationsbladen är också ett komplement till Tidningen Sofia Linnea Nytt.

Styrelsen har hållit 9 protkollförda sammanträden.

Stockholm den 29 mars 2015

Resultaträkning
Intäckter 2015 Not 2014
Seglingsavgifter 185 056 324 919
Medlemsavgifter 163 500 1) 186800
Försäljning ombord 26 152 46 755
Erhållna bidrag 90 173 23110
Ränteintäckter 23 79
S:a intäckter 464 904 581 655
Kostnader
Hyra vedjakten 90 000 160 000
Underhåll vedjakten 84 514 51 721
Seglingberoende kostnader 67 991 100 977
Medlensvärning 0 12 000
Varor för försäljning ombord 21 214 33 445
Administration 22 791 18 629
Personalkostnader 0 0
Övriga driftkostnader 58 340 2) 57 089
Möten 4 488 2 610
Medlemsavgifter 3 000 2 600
S:a kostnader 395 055 481 789
Resultat 69 849 99 886

Noter och kommentarer

1) Varav 15 000kr minskad avsättning för ständiga medlemmar.

2) Försäkringar, förrådshyra, VHF-abonnemang


Balansräkning 2015 Not 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 36 000 3) 36 000
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
S:a anläggningstillgångar 36 000 36 000
Omsättningstillgångar
Varulager 37 588 13 405
Fordran på skatteverket för moms 24 772 35 228
Övriga fordringar 1 200 3 300
Kassa och bank 255 912 98 104
S:a omsättningstillgångar 319 472 150 037
S:a tillgångar 355 472 186 037
EGET KAPITAL och SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital 87 639 -12 246
Årets resultat 69 849 99 886
S:a eget kapital 157 489 87 639
Avsättningar för ständiga medlemmar 76 000 91 000
Kortfristiga skulder
Skuld till Rederiet Sofia Linnea 112 500 0
Förutbetalda medlemsavgifter m.m. 2 400 2 400
Övriga kortfristiga skulder 7 083 4 998
S:a kortfristiga skulder 121 983 7 397
S:A EGET KAPITAL och SKULDER 355 472 186 037

Noter

3) Oljemålning och modell av vedjakten